Rob Terwel

head_200

Rob Terwel is 25 jaar oud en Partner en Co-founder

Thema

Duurzame energie en energiebesparing

Initiatief

Het wordt steeds duidelijker dat de grote systemen in onze wereld uit balans zijn en steeds verder uit balans geraken waardoor steeds meer mensen, dieren en planten schade ondervinden.

Met mijn achtergrond in complexe systemen besloot ik om samen met John Kerkhoven eind 2017 het bedrijf Kalavasta, Climate Neutral Strategies op te richten en het specifiek te wijden aan het herstellen van de balans in de grote systemen.

Kalavasta zet zich in om duurzame evenwichten te ontdekken en een bijdrage te leveren aan de realisatie ervan. Hierbij werken wij als ondernemers; impact en noodzaak van de interventie is daarbij de belangrijkste afweging in de keuze van het onderwerp.

In eerste instantie ligt Kalavasta’s focus met name op energiesystemen en de energietransitie. Zo hebben wij met multinationals en branche organisaties gewerkt aan “eindbeelden” voor de energie-intensieve industrie in Nederland in een klimaatneutrale samenleving in 2050. Ook hebben we met een consortium van o.a. olie-, luchtvaart-, staal- en energiebedrijven uitgezocht hoe en tegen welke kosten de luchtvaart CO2-neutraal kan worden. Tenslotte hebben we de afgelopen 12 maanden gewerkt voor de industrie, netbeheerders en NGO’s aan tal van vraagstukken m.b.t. emissiereductie. Voorbeelden zijn een rekenmodel voor groene en blauwe waterstof, CO2 abatement curves voor de industrie en een review van de doorrekening van het Klimaatakoord (augustus 2018) op verzoek van PBL.

Doel

Voor de luchtvaart hebben we uitgezocht hoe en tegen welke kosten je CO2-neutraal kunt vliegen. Samen met Shell, KLM, Tata Steel en andere partijen heb ik via een zelf ontwikkeld rekenmodel laten zien dat dit met synthetische kerosine in 2030 zonder of met geringe meerkosten mogelijk is. Nu wordt er op diverse plekken in Nederland gewerkt richting productiepilots en staat dit onderwerp op de innovatie agenda van het Klimaatakkoord.

2018/2019 stond in het teken van dit laatste. Ik heb o.a. de plannen in het Energieakkoord en Ontwerp Klimaatakkoord vertaald naar kwantitatieve scenario’s in het Energietransitiemodel. Deze zijn gebruikt voor sessies met leden uit de Tweede Kamer en de Raad van State alsook voor berekeningen voor benodigde net-infrastructuur. Verder leerden Urgenda e.a. hieruit dat we de 2020 emissiereductie doelen gaan missen. Dit signaal, dat wij aan de Tweede Kamer, de Borgingscommissie en het Ministerie hebben gegeven, werd bevestigd door PBL en heeft (mede) geleid tot de geplande eerdere sluiting van de Hemweg kolencentrale.

Ons werk is besproken in diverse media, van Kamerbrieven tot kranten (NRC, FD, Volkskrant, Trouw) en televisie (hoofditem NOS journaal).

Actief bij

Kalavasta

Rol binnen initiatief

Ik ben co-founder en partner van Kalavasta. Samen met co-founder John Kerkhoven bedenk ik projecten, vind ik partners en ben ik met de rest van het team verantwoordelijk voor de uitvoering. Er zijn nu 7 mensen actief, van zeer ervaren mensen uit het bedrijfsleven tot getalenteerde young professionals.

Ik ontferm me in veel projecten over onderzoek en systeemmodellering. Dit gaat van uitgebreid literatuuronderzoek, data-analyse en model opzet tot expertsessies en externe validatie. Hierbij is transparantie en heldere communicatie van groot belang.

Kalavasta probeert waar mogelijk haar resultaten publiek beschikbaar te maken. Dit gebeurt bij discussieavonden (bijv. Pakhuis de Zwijger), conferenties (ECCM), maar ook bij onderwijsinstellingen (Hogeschool van Amsterdam) en via onze website.

Vanuit welke rol

Ondernemer

Website

https://kalavasta.com/